Tel: + 359 (2) 816 2077
Fax: +359 (2) 963 3061
e-mail: office@iprhost.com

Регистрация на търговски марки

търговски маркитърговска марка – знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично“.

Терминът „търговска марка“ е известен още в бизнессредите като “бренд” и “брендово име”.

Естествено, продуктовият или корпоративният бренд са много по- широко понятие от отделната търговска марка, също както изграждането на силен бренд и утвърждаването на брендовата ценност е по-голямо предизвикателство за бизнеса, от избирането, регистрацията и поддръжката на една или повече търговски марки. Въпреки това регистрацията и поддръжката са първото и основно действие което трябва да бъде предприето от всеки бизнес днес.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

IP Consulting® предлага следните услуги в областта на търговските марки:

  • регистрация на търговска марка в България;
  • регистрация на търговска марка като марка на Общността (повече информация относно марката на Общността може да откриете тук>>
  • регистрация на търговска марка в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят);
  • представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки;
  • правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка (повече информация ще откриете и в секции граничния контрол, нелоялна конкуренция и защита на потребителите );
  • проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция проучвания;
  • консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);
  • оценка на търговска марка (повече информация ще откриете в секция оценки на нематериални активи;

IPR Hostформа за регистрация


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

IPR Hostлогин форма